1. Toepasselijkheid en definities
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Zwemschool Amsterdam doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.
  2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: deelnemer de natuurlijke persoon die zwemlessen volgt bij Zwemschool Amsterdam; wederpartij de contractspartij van Zwemschool Amsterdam; website de online website www.Zwemschool-Amsterdam.nl
 2. Activiteiten
  1. Het geven van zwemles aan kinderen en volwassenen met als doel het behalen van verschillende zwemdiploma’s.
  2. Het organiseren van vakanties met zwemlessen.
  3. Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.
 3. Inschrijven
  1. De overeenkomst tussen partijen gaat in op de datum van inschrijving via de website en is voor minimaal 12 maanden.
  2. Inschrijving geldt steeds tot wederopzegging.
  3. Diploma’s zijn slechts ter motivering van de zwemmer en geen moment van automatisch beëindiging van de overeenkomst.
 4. Lesrooster
  1. Gedurende het jaar worden alle lessen gegeven volgens een rooster.
  2. De dagen en tijden waarop lessen worden gegeven kunnen tussentijds worden aangepast.
  3. De lessen tijdens de vakanties worden gegeven volgens het rooster op de website van Zwemschool Amsterdam.
  4. Tijdens landelijke feestdagen wordt er geen les gegeven
 5. Ziekte of afwezigheid
  1. Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed.
  2. Indien er sprake is van langdurige afwezigheid (minimaal 4 lessen) door ziekte of anderszins, dient u de leerling per e-mail af te melden. Na afmelding wordt de leerling uit de zwemles groep gehaald en gaat de betaling door. De eerste twee gemiste lessen zijn voor eigen rekening. Nadat de leerling weer klaar is om te starten worden de gemiste lessen minus de twee eigen risico lessen in mindering gebracht op toekomstige betalingen.
 6. Afzwem locatie
  1. Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt zwembad, dit kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd.
 7. Aanwezigheid ouder / verzorger
  1. De zweminstructeur/-ice bepaald per individueel geval of het beter is voor een kind of de aanwezigheid van de ouder / verzorger in de zwemzaal gewenst is.
  2. De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
  3. Het is niet toegestaan tijdens de lessen film of foto opnamen te maken.
 8. Afzwemmen en proefzwemmen
  1. Zwemschool Amsterdam geeft zwemles volgens de KNZB methode SuperSpetters
  2. Het proefzwemmen vindt één of twee weken voor het afzwemmen plaats. Aanwezigheid hierbij is een voorwaarde om te kunnen afzwemmen.
  3. Enkele dagen voorafgaand aan het proefzwemmen en diplomazwemmen krijgt u hier een uitnodiging van.
  4. Deelname aan het proefzwemmen geeft geen garantie voor deelname aan het diplomazwemmen.
 9. Betaling
  1. Door het invullen van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor het automatisch afschrijven van de lesgelden en bijbehorende kosten.
  2. Het lesgeld wordt eens per 4 weken voorafgaand geïncasseerd.
  3. De kosten voor het diplomazwemmen zijn € 40,-.
  4. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.
  5. Indien de wederpartij in gebreke blijft bij de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor diens rekening. Buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
 10. Prijswijziging
  1. Zwemschool Amsterdam is jaarlijks gerechtigd haar tarieven te verhogen.
 11. Opzegging
  1. Met de overeenkomst kan worden opgezegd tegen het einde van een betaalperiode en met inachtneming van een betaalperiode nadat de initiële periode is afgelopen.
  2. Opzegging dient via het daartoe bestemde formulier op de website van Zwemschool Amsterdam te gebeuren.
 1. Veiligheid
  1. Zwemschool Amsterdam spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereid en te geven.
  2. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeldt. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Zwemschool Amsterdam is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.
  3. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.Zwemschool-Amsterdam.nl en worden u direct na inschrijving verstuurd.
 2. Aansprakelijkheid
  1. Zwemschool Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld wanneer lessen niet door kunnen gaan wegens ziekte van haar werknemers of (brand) schade aan het gebouw waarin de lessen worden gegeven.
  2. Zwemschool Amsterdam is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt en die rechtstreeks het gevolg is van een aan Zwemschool Amsterdam toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Zwemschool Amsterdam jegens de wederpartij en jegens derden is steeds beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  3. Als het voor Zwemschool Amsterdam ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van schade beperkt tot het bedrag dat door de Zwemschool Amsterdam voor de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
  4. De wederpartij vrijwaart Zwemschool Amsterdam tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze aanspraken het bepaalde in artikel 14 sub a, b en c te buiten gaan.
  5. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Zwemschool Amsterdam en/of haar werknemers.
  6. Zwemschool Amsterdam is gemachtigd voorwaarden die voor de relatie tussen haar en een door haar ingeschakelde derde gelden of die door de derde worden bedongen, waaronder mede begrepen beperkingen van aansprakelijkheid, mede namens de wederpartij te aanvaarden, zonder voorafgaand overleg. Zwemschool Amsterdam zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de wederpartij voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.
  7. Zwemschool Amsterdam is niet aansprakelijk voor de wijze waarop derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Zwemschool Amsterdam.
 3. Restitutie gelden
  1. Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.
  2. Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van (één van) de leslocaties, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaatst.
  3. Er vindt nimmer restitutie van gelden plaats.
 4. Privacybescherming
  1. Persoonsgegevens worden door Zwemschool Amsterdam alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.
  2. Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van uw kind(eren). Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website, facebookpagina of het illustreren van onze publicaties.
 5. Geschillen
  1. Alle geschillen tussen Zwemschool Amsterdam en u worden beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen tussen Zwemschool Amsterdam en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Gebruiker gevestigd is.
 6. Slotbepalingen

Door de betaling van het inschrijfgeld en/of invullen van het inschrijfformulier, verklaard u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard